1440 Beach VB Belmont Shores Aug. 13, 2019 (Album 6) - garymathieson